Algemene voorwaarden

Eigenwebsites, gevestigd te Amsterdam (onder KvK nr: 50200453), is de aanbieder van EigenWebsite.nl, de webdienst die het ondermeer mogelijk maakt een eigen (bedrijfs)website te maken en te hosten. Daarnaast is het mogelijk via een account, tegen betaling, aanvullende diensten zoals grafisch ontwerpen; (bedrijfs) logo’s,  een domeinnaam, webhosting en e-mail af te nemen.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die EigenWebsite.nl levert inzake het zelf maken, laten maken en/of beheren van een eigen website

  1. Algemeen

1.1 EigenWebsite.nl is een service van Eigenwebsites (hierna “aanbieder” genoemd).
Door u bij EigenWebsite.nl aan te melden, aanvaardt u (hierna “EigenWebsite.nl gebruiker” genoemd) deze Algemene Voorwaarden (hierna “Algemene Voorwaarden” genoemd) voor het gebruik van EigenWebsite.nl.
1.2. De service is uitsluitend voor personen met een minimumleeftijd van 18 jaar.
1.3. De aanbieder behoudt zich het recht voor om diensten uit te breiden, aan te passen, te beëindigen en te verbeteren, vooral indien dit de technische vooruitgang van de dienstverlening dient en noodzakelijk wordt geacht om misbruik te voorkomen. Dergelijke aanpassingen kunnen ertoe leiden dat de verschijningsvorm van de EigenWebsite.nl website wordt veranderd. De aanbieder zal deze aanpassingen alleen doorvoeren in zoverre deze redelijk en acceptabel zijn voor de EigenWebsite.nl gebruiker of de aanbieder hiertoe is verplicht op grond van wettelijke voorschriften.
1.4. Verder kan de aanbieder de inhoud van het bestaande contract alsook van deze Algemene Voorwaarden te allen tijde aanpassen nadat de EigenWebsite.nl gebruiker hiervan schriftelijk door de aanbieder op de hoogte is gesteld. De meest recente algemene voorwaarden zijn altijd onmiddellijk van toepassing op het contract voor de EigenWebsite.nl gebruiker.
De aanbieder verplicht zich ertoe in het kader van de mededeling van de aanpassing de EigenWebsite.nl gebruiker attent te maken op de gevolgen van een nagelaten bezwaar.

  1. Doel van het contract, aanpassing van het contract

2.1. EigenWebsite.nl stelt een online service ter beschikking, waarmee de EigenWebsite.nl gebruikers een eigen website kunnen ontwerpen. De ter beschikking gestelde service maakt het voor de gebruikers mogelijk om het design van de eigen website zelfstandig aan te passen, eigen inhoud te creëren en gebruik te maken van aanvullende grafische diensten.
2.2. De online websitebuilder van EigenWebsite.nl is via internet beschikbaar is voor een gratis proefperiode van 14 dagen met het eigen subdomein met beperkte hosting en mogelijkheden voor de gebruiker. De specificaties en kosten van de diverse pakketten staan op de Website: https://eigenwebsite.nl/pakketten
2.3 Aanvullende Diensten zijn: de door EigenWebsite.nl aangeboden diensten die kunnen worden afgenomen bovenop de Proefperiode zoals, maar niet beperkt tot, domeinnamen, extra hosting en e-mail. De specificaties van de aanvullende diensten zijn te vinden op de Website.
2.4. De gebruiker van het EigenWebsite.nl Premium en/of Premium Deluxe pakket gaat ermee akkoord, dat zijn/haar factuur langs electronische weg (per email) wordt opgestuurd. Deze is geldig zonder handtekening.
2.5. Vrijwillige gratis diensten en prestaties van de aanbieder kunnen op elk ogenblik worden beëindigd. De gebruiker heeft in dit geval geen aanspraak op voortzetting van de service.
2.6. De aanbieder behoudt zich het recht voor om een beroep te doen op derden voor het leveren van zijn prestaties.

  1. Persoonlijke gegevens

3.1. De EigenWebsite.nl gebruiker garandeert, dat de geregistreerde persoonlijke gegevens waarheidsgetrouw en volledig zijn. De EigenWebsite.nl gebruiker gaat ermee akkoord, dat zijn gegevens bij de aanbieder worden geregistreerd en elektronisch worden opgeslagen. Er worden geen gegevens aan derden doorgegeven, tenzij de EigenWebsite.nl gebruiker daar uitdrukkelijk mee akkoord gaat of het noodzakelijk is de gegevens door te geven om de service te kunnen leveren (bijvoorbeeld als gegevens voor de registratie van een domein moeten worden doorgegeven aan de registrar). Elke EigenWebsite.nl gebruiker is verplicht de persoonlijke gegevens te actualiseren. De EigenWebsite.nl gebruiker is tevens verplicht de inloggegevens geheim te houden om misbruik door onbevoegde derden te voorkomen.

  1. Duur en beëindiging van het contract, beëindiging van de service, terugbetaling van vooraf betaalde vergoedingen

4.1. Premiumdiensten en webhosting pakketten: Voor zover uit de beschrijving van de service niets anders blijkt, heeft het contract van de pakketten met een betalingsverplichting een looptijd van twaalf maanden en wordt het contract telkens met dezelfde periode verlengd wanneer het contract niet één maand voor het einde van de looptijd online wordt opgezegd. De opzegging per email moet vanaf het emailadres verzonden worden, dat de gebruiker als contactadres op zijn EigenWebsite.nl-website heeft vastgelegd. Bij de opzegging moeten de geregistreerde gebruikersnaam en de opzeggingsdatum worden aangegeven.
4.2. Domeinnamen: De opzegging of migratie van domeinnamen anderzijds staan los van aanbieders webhosting diensten. Wanneer gebruiker Premium diensten, webhosting en/of e-maildiensten wenst te beëindigen, maar een reeds geregistreerde domeinnaam wenst te behouden, dan is deze ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het tijdig verhuizen / migreren van een domeinnaam.
Dit is mogelijk via: Beheer domein -> Beheer acties – EPP code aanvragen.
Domeinnaam migraties zijn onherroepelijk en dienen door gebruiker zelf uiterlijk 6 weken van tevoren in het gebruikersaccount van aanbieder te worden doorgevoerd.
4.3. De aanbieder heeft het recht de contractuele verhouding eenzijdig en zonder opgaaf van reden met een termijn van 3 maanden op te zeggen. Een terugbetaling of restitutie van vooraf betaalde vergoedingen is in geen geval van toepassing. De opzegging kan bij kennisneming van het niet nakomen van de verplichtingen door de EigenWebsite.nl gebruiker (zie hoofdstuk 5) met onmiddellijke ingang gebeuren. Een dergelijke contractbreuk kan verder civielrechtelijke en strafrechtelijke gevolgen voor de gebruiker zelf hebben. De aanbieder heeft het recht de website van de gebruiker te verwijderen en de toegang tot EigenWebsite.nl te blokkeren als de vergoedingen niet zijn betaald. In dit geval heeft de aanbieder verder het recht het domein van de gebruiker te laten verwijderen. Door het aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden verstrekt de gebruiker uitdrukkelijk het recht voor een dergelijke opzeggingsverklaring.
4.4. De opzegging van extra gekozen opties met een betalingsverplichting laat de contractuele verhouding voor het overige onaangetast.
4.5. Na beëindiging van de contractuele verhouding is de aanbieder er niet meer toe verplicht contractuele services te leveren. Hij kan alle op de server voorhanden gegevens van de EigenWebsite.nl gebruiker – inclusief emails in de postvakken – wissen. Een overdracht van alle gegevens behorende tot de EigenWebsite.nl website van de gebruiker naar een server van een andere aanbieder is niet mogelijk. Daarom is de EigenWebsite.nl gebruiker verantwoordelijk voor de tijdige opslag en beveiliging van de gegevens. Bovendien heeft de aanbieder na beëindiging van het contract het recht domeinen van de EigenWebsite.nl gebruiker, die niet naar een nieuwe provider zijn overgezet, bij de betreffende registrar te laten verwijderen.

  1. Algemene plichten van de EigenWebsite.nl gebruiker

5.1. De EigenWebsite.nl gebruiker is verantwoordelijk voor elke vorm van inhoud die op zijn EigenWebsite.nl website beschikbaar wordt gesteld of is opgeslagen. De aanbieder is niet verplicht de EigenWebsite.nl websites van de EigenWebsite.nl gebruiker op eventuele wetsovertredingen te controleren.
5.2. De gebruiker is verplicht alle geldige internationale voorschriften als ook die van het Koninkrijk der Nederlanden na te leven.
5.3. De gebruiker is verplicht bij het gebruik van de service geen handelingen te verrichten, die de rechten van derden (inclusief hun persoonlijkheidsrechten) schenden.
5.4. De gebruiker is verplicht geen inhoud ter beschikking te stellen die in strijd is met wettelijke verboden, de goede zeden (vooral pornografische, racistische, xenofobische, extremistische of andere verwerpelijke inhoud) of rechten van derden (in het bijzonder persoonlijkheids-, handelsmerk-, naams- en auteursrechten). Als wegens een wederrechtelijke inhoud, die de gebruiker op zijn website ter beschikking stelt, aan EigenWebsite.nl een eis wordt gesteld (bijvoorbeeld op nalating, herroeping, rectificatie, schadevergoeding enz.) is de gebruiker ertoe verplicht EigenWebsite.nl alle daardoor ontstaande kosten te vergoeden. De gebruiker is ook verplicht EigenWebsite.nl op elke mogelijke manier te helpen een dergelijke eis af te weren.
5.5. De EigenWebsite.nl gebruiker is verplicht geen directe downloads van andere websites met zijn EigenWebsite.nl website te linken.
5.6. De EigenWebsite.nl gebruiker is verplicht alle juridische eisen inzake de verstrekking van contactgegevens (of de overeenkomstige wettelijke plicht van het land van gebruik) in acht te nemen.
5.7. De EigenWebsite.nl gebruiker moet alle bestanden en software-instellingen, waartoe hij toegang heeft, zelf regelmatig beveiligen. De gegevens moeten in elk geval worden beveiligd, voordat de EigenWebsite.nl gebruiker veranderingen doorvoert als ook voordat de aanbieder onderhoudswerkzaamheden uitvoert, in zoverre deze door de aanbieder zijn meegedeeld. De backup die door de EigenWebsite.nl gebruiker wordt gemaakt, mag in geen geval op de EigenWebsite.nl server worden opgeslagen.
5.8. Zonder de toestemming van de desbetreffende ontvanger mag de EigenWebsite.nl gebruiker geen emails met telkens dezelfde inhoud massaal (“spam”) via de systemen resp. de server van de aanbieder verzenden.
5.9. De EigenWebsite.nl gebruiker zal de door EigenWebsite.nl ter beschikking gestelde designs alleen voor zijn EigenWebsite.nl website gebruiken. Het is uitdrukkelijk verboden de EigenWebsite.nl website op te slaan en op een externe server verder te gebruiken.

  1. Registratie en opzegging van het domein, verandering van provider

6.1. De pakketten met een betalingsverplichting bevatten één of meerdere domeinen. Bij het bezorgen en/of onderhouden van domeinen is de aanbieder, in het kader van de verhouding tussen de EigenWebsite.nl gebruiker en de desbetreffende organisatie voor de domeintoewijzing (“registrar”), alleen als bemiddelaar actief. De verschillende topleveldomeinen (bijvoorbeeld “.nl”) worden beheerd door een groot aantal verschillende, meestal nationale organisaties. Elke organisatie voor het toewijzen van domeinen heeft eigen voorwaarden voor de registratie en het beheer van domeinen. Aanvullend gelden daarom de voor het te registreren domein relevante registratievoorwaarden en richtlijnen, bijvoorbeeld bij .de-domeinen de registratievoorwaarden en -richtlijnen van DENIC eG. Deze maken deel uit van het contract. Voor de registratie van andere topleveldomeinen gelden dienovereenkomstig de voorwaarden van de desbetreffende toewijzende instantie, die de aanbieder desgewenst aan de EigenWebsite.nl gebruiker toestuurt en die bovendien via het internet bij de desbetreffende toewijzende instantie kunnen worden opgeroepen.
6.2. Voor de registratie van het domein is de EigenWebsite.nl gebruiker in het bijzonder verplicht de juiste en volledige gegevens van de domeineigenaar (“registrant”) en de administratieve contactpersoon (“admin-C”) aan te geven. Technische contactpersoon en DNS zijn altijd .EigenWebsite.nl. Onafhankelijk van de desbetreffende registratievoorwaarden dienen de volgende contactgegevens verstrekt te worden: naam, officieel postadres (geen postbusadres of anoniem adres), emailadres en telefoonnummer. Bij wijzigingen moet de EigenWebsite.nl gebruiker de gegevens onmiddellijk aan de aanbieder mededelen door deze online te actualiseren.
6.3. De aanbieder zal na het afsluiten van het contract ervoor zorgen dat het gewenste domein bij de bevoegde registrar kan worden aangevraagd. De aanbieder heeft het recht een domein pas te activeren nadat de vergoeding, die voor de registratie werd overeengekomen, is betaald. De aanbieder heeft geen invloed op de domeintoewijzing door de desbetreffende organisatie. De aanbieder garandeert niet dat de voor de EigenWebsite.nl gebruiker aangevraagde domeinen worden toegewezen en/of toegewezen domeinen vrij van rechten van derden zijn of op lange termijn blijven bestaan. De informatie van de aanbieder over het feit dat een bepaald domein nog vrij is, wordt verstrekt op basis van gegevens van derden en betreft alleen het tijdstip van het inwinnen van de informatie door de aanbieder. Pas met de registratie van het domein voor de EigenWebsite.nl gebruiker en de registratie in de databank van de registrar is het domein aan de EigenWebsite.nl gebruiker toegewezen.
6.4. Voordat een domein wordt aangevraagd, controleert de EigenWebsite.nl gebruiker of dit domein geen rechten van derden schendt of in strijd is met geldend recht. De EigenWebsite.nl gebruiker garandeert dat hij deze verplichting heeft vervuld en dat deze controle geen aanwijzingen voor een schending van het recht heeft opgeleverd.
6.5. Een wijziging van het aangevraagde domein na registratie bij de desbetreffende registrar is uitgesloten. Indien een aangevraagd domein reeds aan iemand anders is toegewezen gedurende de tijd die benodigd is om de aanvraag naar de registrar door te sturen, kan de EigenWebsite.nl gebruiker een ander domein kiezen. Dit geldt niet als bij een verandering van provider de vorige provider deze verandering weigert. In dit geval zorgt de EigenWebsite.nl gebruiker ervoor dat de vorige provider het domein vrijgeeft of via de aanbieder om een extra domein verzoekt tegen een aanvullende betaling. Mochten afzonderlijke domeinen door de EigenWebsite.nl gebruiker of op grond van bindende beslissingen in domeingeschillen zijn opgezegd, bestaat geen aanspraak op het aanvragen van een gratis vervangend domein.
6.6. Bij alle via de aanbieder geregistreerde domeinen kan de EigenWebsite.nl gebruiker met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden en de voorwaarden van de desbetreffende toewijzende instantie op elk ogenblik naar een andere provider overstappen voor zover deze het overeenkomstige topleveldomein (bijvoorbeeld “.nl”) aanbiedt resp. de verandering van provider, in overeenstemming met de vereiste omstandigheden en technische eisen, ondersteunt. De desbetreffende contractuele verhouding van een van de pakketten met betalingsverplichting wordt door een dergelijke verandering niet aangetast. Wat dit betreft, is altijd een uitdrukkelijke opzegging vereist. Alle verklaringen betreffende het domein – in het bijzonder opzegging van het domein, verandering van provider, verwijdering van het domein – moeten schriftelijk gebeuren. Als de aanbieder de aanvraag tot verandering van provider van de nieuwe provider van de EigenWebsite.nl gebruiker niet op tijd kan inwilligen, omdat de aanvraag door de nieuwe provider of de EigenWebsite.nl gebruiker te laat tot stand werd gebracht of de voor de toestemming noodzakelijke voorwaarden niet zijn vervuld, heeft de aanbieder uitdrukkelijk het recht het opgezegde domein tegen de opzeggingstermijn bij de desbetreffende toewijzende instantie te laten verwijderen. De aanbieder behoudt zich het recht voor pas een verhuizing te voldoen, nadat alle onbetwiste openstaande vorderingen van de EigenWebsite.nl gebruiker zijn betaald.
6.7. Indien hij de rechten van een voor hem geregistreerd domein verliest, is de EigenWebsite.nl gebruiker verplicht dit onmiddellijk aan de aanbieder mede te delen.

  1. Storingen van de prestaties

7.1. De aanbieder zorgt voor een continue beschikbaarheid en foutloze functionaliteit. De gebruiker erkent echter dat om technische redenen en op grond van de afhankelijkheid van externe factoren, zoals bijvoorbeeld  telecommunicatienetwerken, een ononderbroken beschikbaarheid van de EigenWebsite.nl websites niet kan worden gegarandeerd, waardoor voor de gebruiker geen continue toegangsmogelijkheid bestaat. Tijdelijke toegangsbeperkingen geven geen recht op schadeclaims of buitengewone opzegging. Naast de verhindering van de toegang op grond van externe invloeden, die de aanbieder niet kan beheersen, behoudt deze zich een tijdelijke en/of omvangrijke beperking van de toegang voor, in het bijzonder een tijdelijke blokkering van de EigenWebsite.nl website voor het uitvoeren van verbeteringen, het elimineren van fouten en storingen enz.
7.2. Voor het onberispelijk functioneren van de EigenWebsite.nl websites zijn enkele systeemvoorwaarden noodzakelijk. De aanbieder is niet verantwoordelijk voor storingen ten gevolge van het gebruik van andere systeemconfiguraties.

  1. Aansprakelijkheid

8.1. De aanbieder is niet aansprakelijk voor het gegevensverlies van de gebruiker of het onbevoegd verkrijgen van de persoonlijke gegevens van de gebruiker door derden (bijv. door hackers).
8.2. De aanbieder is ook niet aansprakelijk voor misbruik van gegevens en inlichtingen, die de gebruiker zelf voor derden toegankelijk heeft gemaakt.
8.3. De aanbieder is niet aansprakelijk voor de inhoud en de activiteiten van de gebruiker.
8.4. De aanbieder is niet aansprakelijk voor omzetverlies of andere schade die voortvloeit uit een functiestoring of niet-beschikbaarheid van EigenWebsite.nl. Tevens zijn alle andere schadevorderingen t.o.v. EigenWebsite.nl uitgesloten. Deze uitsluiting is niet van toepassing op schade die resulteert uit grove tekortkoming van EigenWebsite.nl of een opzettelijke of grove tekortkoming van een wettelijke vertegenwoordiger van EigenWebsite.nl.

  1. Gegevensbescherming

9.1. De aanbieder verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonlijke gegevens van de EigenWebsite.nl gebruiker.
9.2. De EigenWebsite.nl gebruiker is ervan op de hoogte, dat de op de server opgeslagen inhoud vanuit technisch oogpunt door de aanbieder op elk ogenblik kan worden ingezien. Bovendien is het niet geheel uit te sluiten dat de gegevens van de EigenWebsite.nl gebruiker bij de gegevensoverdracht via het internet door onbevoegde derden worden ingezien.

    10. Herroepingsrecht

10.1. De gebruiker kan zijn contract schriftelijk (bijvoorbeeld brief, fax, email) binnen twee weken zonder opgaaf van reden herroepen. Deze termijn begint na ontvangst van deze Algemene Voorwaarden in tekstvorm – echter niet vóór het afsluiten van het contract en ook niet vóór vervulling van onze informatieplichten De herroeping moet worden gericht aan
helpdesk@eigenwebsite.nl

Gevolgen van de herroeping
10.2 Bij een rechtsgeldige herroeping moeten de door beide partijen ontvangen services en eventueel ontvangen voordelen (bijvoorbeeld rente) worden teruggegeven. Als de gebruiker de ontvangen service of voordelen (bijvoorbeeld gebruikersvoordelen) niet, slechts gedeeltelijk of in verslechterde toestand teruggeeft, moet hij de aanbieder schadeloos stellen. Dit kan ertoe leiden, dat de gebruiker de contractuele betalingsverplichtingen voor de periode tot aan de herroeping alsnog moet vervullen. De termijn begint voor de gebruiker op het ogenblik dat de herroepingsverklaring wordt verzonden en voor de aanbieder met de ontvangst ervan.

     11. Betalingen en tarieven

11.1 Alle door EigenWebsite.nl opgegeven tarieven zijn exclusief 21% BTW (uitgezonderd de logomaker) en andere door de overheid opgelegde heffingen.
11.2 De gebruiker dient binnen 10 werkdagen na factuurdatum het aan EigenWebsite.nl verschuldigde en op de factuur vermelde bedrag te betalen door middel van een betaling per Paypal, iDeal, bankoverschrijving of SEPA automatische machtiging.
11.3 Indien na het verstrijken van de betalingstermijn en het versturen van een tweede betalingsverzoek nog geen betaling van de gebruiker is ontvangen vervallen de rechten van de EigenWebsite.nl gebruiker zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen de aanbieder van de dienst en de gebruiker en deze Algemene Voorwaarden en behoudt EigenWebsite.nl zowel het door de gebruiker betaalde voorschot als de rechten over de website, zonder de verplichting de website over te dragen aan de gebruiker dan wel alsnog op te leveren.
11.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd die gelijk is aan 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
11.5 Vanaf de vervaldatum is de klant tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten.

         12. SEPA doorlopende machtiging

12.1 Voor het geven van toestemming voor een SEPA doorlopende automatische machtiging met betrekking tot de levering van het EigenWebsite.nl Alles-in-1 Premium Deluxe pakket wordt verwezen naar: https://eigenwebsite.nl/formulieren/sepa-machtigingsformulier/
12.2 Door het SEPA doorlopende automatische machtigingsformulier in te vullen en digitaal te ondertekenen geeft de EigenWebsite.nl gebruiker toestemming aan de aanbieder van de dienst om zakelijke, maandelijks doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar het door de EigenWebsite.nl gebruiker opgegeven bankrekeningnummer (IBAN).
12.3 De EigenWebsite.nl gebruiker verklaart bij het akkoord geven op deze algemene voorwaarden altijd de gegevens op het SEPA machtigingsformulier volledig naar waarheid te hebben ingevuld. Bij misbruik van het SEPA machtigingsformulier, in welke vorm dan ook,  is de EigenWebsite.nl aanbieder, conform de Nederlandse wet, verplicht hiervan melding te maken bij justitie. In dat specifieke geval staat het de aanbieder van de dienst vrij om IP-adressen e.d. tevens over te dragen aan een derde partij.
12.4 Na afschrijving heeft de EigenWebsite.nl gebruiker geen recht het bedrag te laten terugboeken. Wel heeft de EigenWebsite.nl gebruiker het recht om de bank te vragen het bedrag niet af te schrijven van de betreffende bankrekening. Dit kan de EigenWebsite.nl gebruiker doen tot en met de dag waarop de afschrijving zou plaatsvinden.
12.5 Indien de EigenWebsite.nl gebruiker het SEPA doorlopende machtigings-contract wenst te staken, dan wel te beëindigen, dan dient de EigenWebsite gebruiker de aanbieder van de dienst hiervan minimaal 30 dagen van tevoren schriftelijk op de hoogte te stellen per mail. Dit dient ten aller tijde te gebeuren aan helpdesk@eigenwebsite.nl

         13. Slotbepalingen

13.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam
13.3. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit en integriteit van de email dan wel fax voldoende vaststaat.
13.4. De door EigenWebsite.nl ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane metingen (bijvoorbeeld dataverkeer, maar niet beperkt hiertoe) en monitoring door EigenWebsite.nl, gelden als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Gebruiker.
13.5 Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bankrekeningnummer.
13.6. Gebruiker is slechts na uitdrukkelijke toestemming van EigenWebsite.nl gerechtigd om de overeenkomst en al haar rechten en verplichtingen die hieruit voortvloeien, over te dragen aan een derde.